Homepage | Werk/Stage | Bedrijven | Tarieven
 Inschrijven | Inloggen | Tarieven | Print | Terug

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen u en Carrieremotor (hierna: Carrieremotor), met betrekking tot het gebruik van de producten en diensten (de 'Services') van Carrieremotor als omschreven in deze Voorwaarden en de overeenkomst.

Carrieremotor, is handelsnaam, merknamen en domeinnamen van Zandloper de Verbinding te Utrecht .

Middels het aanvinkvlakje op het aanmeldscherm bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en worden de Algemene Voorwaarden en de daarin opgenomen voorwaarden door u als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd. Indien u niet accoord gaat met deze Algemene Voorwaarden bent u niet gerechtigd de Site en de Services te gebruiken.

Artikel 1. Definities

a. Bedrijfsprofiel: een korte beschijving van het profiel (soort bedrijf, omvang, werkzaamheid, etc) van een bepaalde Werkgever, dat door middel van een op de Site aangegeven elektronisch profiel-formulier is ingevuld en op de Site geplaatst.

b. Contactgegevens: de naam- en adresgegevens en overige contactgegevens (zoals telefoonnummer en e-mail adres) van Studenten dan wel van Werkgevers.

c. CV: het curriculum vitae van een Student dat door middel van een op de Site aangegeven elektronisch CV-formulier is ingevuld en op de Site(s) geplaatst.

d. Detacheringsovereenkomst: de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van een werknemer door zijn werkgever, met wie een dienstbetrekking bestaat, ten behoeve van een derde voor een bepaalde periode.

e. Functie: een vaste baan, beschikbaar binnen de organisatie van de Werkgever, niet zijnde een Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten, en waarvoor Carrieremotor in Opdracht van de Werkgever een geschikte kandidaat dient te vinden.

f. Match: het op basis van een CV en een Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten (al dan niet met Bedrijfsprofiel) van een Werkgever totstandkomen van overeenstemming tussen de betreffende Student en de Werkgever met betrekking tot het uitoefenen van de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten door de betreffende Student. De wijze waarop de overeenstemming tot stand komt (mondeling, schriftelijk of via elektronisch dataverkeer) is daarvoor niet relevant.

g. Opdracht: de Opdracht van een Werkgever aan Carrieremotor tot het vinden van een geschikte kandidaat voor een Functie.

h. Site: de websites carrieremotor.nl. Waar uitsluitend een bepaalde Site wordt bedoeld is dit aangegeven.

i. Stage: een op de Site www.carrieremotor.nl aangemelde stagemogelijkheid binnen de organisatie van de Werkgever, niet te kwalificeren als een (eerste) baan na afstuderen of als bijbaan tijdens de studie.

j. Student: iedere natuurlijke persoon ingeschreven als student aan een erkende HBO of WO opleiding in Nederland en die zich heeft aangemeldt bij de Site.

k. Studentprofiel: een korte beschijving van het profiel (opleiding, ervaring, etc) van een bepaalde Student, dat door middel van een op de Site aangegeven elektronisch profiel-formulier is ingevuld en op de Site geplaatst.

l. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen een uitzendonderneming en een bepaalde uitzendkracht (Student), waarbij de uitzendkracht door de betreffende uitzendonderneming in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van die uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een bepaalde opdrachtgever (Werkgever) om een bepaalde Vacature te vervullen onder toezicht en leiding van de opdrachtgever (Werkgever).

m. Vacature: een op de Site www.carrieremotor.nl aangemelde (eenmalige) werkzaamheid, doorgaans voor een bepaalde termijn, binnen de organisatie van een Werkgever. Een Vacature kan op part time of full time basis zijn, op afroep- of invalsbasis, of free-lance. De Vacature is niet te kwalificeren als een Stage of (eerste) baan voor de Student, na afstuderen of afbreken van de studie. Binnen n Vacature kan een oproep worden gedaan naar meerdere Studenten.

n. Werkgever: persoon of organisatie die ten behoeve van het vinden van een Student voor een Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten binnen de eigen organisatie, dan wel, ingeval van een bemiddelende organisatie, binnen de organisatie van haar opdrachtgever, de CV database raadpleegt en/of een Bedrijfsprofiel plaatst op de Site alsmede vervolgens (een)Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten aanmeldt via de Site, dan wel de persoon or organisatie die een Functie ter beschikking heeft binnen de eigen organisatie, of, in geval van een bemiddelende organisatie, binnen de organisatie van haar opdrachtgever, voor welke Carrieremotor in Opdracht van de Werkgever een geschikte kandidaat dient te vinden

o. Elektronisch dataverkeer: het verzenden of ontvangen van informatie en verklaringen via elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail, EDI (Electronic Data Interchange) of interactieve internetpagina's.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor arbeidsbemiddeling en advisering tussen Carrieremotor en (potentile) werkgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van Carrieremotor is bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

Een overeenkomst met Carrieremotor komt tot stand door bevestiging (via de Site dan wel via e-mail) door Carrieremotor van de ontvangst van de aanmelding van de Werkgever voor gebruikmaking van de Services en de Site.

Artikel 3. Plaatsing Bedrijfsprofiel/presentatie / een)Vacature(s)/ Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten

De Werkgever draagt zorg voor de plaatsing van haar Bedrijfsprofiel en eventuele een)Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten op de respectievelijke Site door middel van invulling en verzending van de daartoe op de Site aangegeven elektronische formulieren. Verzending kan geschieden via Elektronisch dataverkeer of, indien daartoe afspraken bestaan, door middel van telefonische/fax instructies aan Carrieremotor. De Werkgever is volledige verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave, alsmede voor het up-to-date houden daarvan bij opname van de eigen data in onze Bedrijfsprofiel- en een)Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten-database.

De aldus opgegeven data worden door Carrieremotor niet zelfstandig aangepast. Wel houdt Carrieremotor zich het recht voor om Bedrijfsprofielen dan wel een)Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten te weigeren wanneer de daarin opgenomen gegevens als illegaal, onethisch of ontoepasselijk kunnen worden dan wel indien deze niet voldoen aan n van onderstaande criteria:

* Correctheid, volledigheid & relevantie: De gegevens zijn correct en volledig ingevuld en ter zake doende voor de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten.

* Leerzaam: De aangeboden een)Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten is leerzaam voor de Student in de zin dat hij nuttige ervaringen kan opdoen passend bij een mogelijke eerste baan op HBO dan wel WO niveau;

* Leuk: De aangeboden een)Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten vindt plaats in een aangename omgeving waar de Student contacten kan opdoen dan wel kan bevestigen;

* Verdiend goed: De aangeboden Vacature/bijbaan wordt beloond tegen een minimaal tarief van 6,80 bruto per uur.

* Stagevergoeding:

Carrieremotor behoudt zich het recht voor deze criteria redelijkerwijze naar eigen inzicht in te vullen.

Door een Werkgever kunnen maximaal 25 Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten per Site tegelijkertijd op de Site geplaatst worden. Voor plaatsing van meer Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten per Site dient schriftelijk dan wel elektronisch toestemming te worden verleend door Carrieremotor, op aanvraag van de Werkgever.

Artikel 4. Plaatsing CV

De Student draagt zorg voor de plaatsing van zijn/haar CV op de Site. De Student blijft zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige opgave van de gegevens. De door Studenten opgegeven data worden door Carrieremotor eveneens niet zelfstandig aangepast.

Artikel 5. Bijhouden van gegevens en geheimhouden van toegangsgegevens

Per Site kan de Werkgever de eigen gegevens (o.a. Bedrijfsprofiel,Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten, lopende sollicitaties, ontvangen reacties van Studenten) on-line bekijken en bijhouden. Daartoe kiest de Werkgever bij aanmelding een persoonlijk password. Het opgegeven e-mailadres van de Werkgever dient als gebruiksnummer. Het gebruik van het gebruiksnummer in combinatie met het password ('de Toegangsgegevens') legitimeert de gebruiker jegens Carrieremotor als de Werkgever en geeft toegang tot de gegevens van de betreffende Werkgever op en/of tot het verzenden van aanvragen in naam van de Werkgever via beide Site. De Werkgever is zelf verantwoordelijk voor zorgvuldige bewaring en geheimhouding van het password, Carrieremotor heeft in deze geen verdere verantwoordelijkheid. U bent gehouden ervoor zorg te dragen dat deze gegevens niet in handen komen van onbevoegde personen of organisaties. Indien dat toch het geval mocht zijn, bent u gehouden dat zo spoedig mogelijk te melden aan Carrieremotor.

Indien Carrieremotor ontdekt of indien wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat ongeautoriseerde derden gebruik (kunnen) maken van de Services en/of toegang hebben tot de Site door gebruikmaking van de Toegangsgegevens van een bepaalde Werkgever, is het ons toegestaan zo spoedig mogelijk actie te ondernemen en de toegang door middel van deze toegangsgegevens te blokkeren, zonder voorafgaande melding. Wij zullen daarna, op verzoek van de betreffende Werkgever, een nieuw password verstrekken, mits wij redelijkerwijze geen reden hebben om aan te nemen dat het ongeautoriseerd gebruik te wijten was aan een gedraging of tekortkoming van de betreffende Werkgever.

Artikel 6. Sollicitaties en contact leggen met Studenten

6.1 Sollicitaties door Studenten

Via de respectievelijke Site kunnen studenten reageren op de door Werkgevers geplaatste Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten met bijbehorende Bedrijfsprofielen. De betreffende gegevens zijn voor Studenten gedeeltelijk geanonimiseerd doorzoekbaar, dat wil zeggen dat deContactgegevens van de Werkgever niet altijd beschikbaar zijn bij het doorzoeken.

Indien een Student solliciteert op een Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten via de Site, ontvangt Carrieremotor terzake een bericht. Carrieremotor meldt vervolgens (per e-mail of anderzins) aan de Werkgever de gegevens van de betreffende Student (zonder Contactgegevens).

6.2 Uitnodiging door de Werkgever

Een Werkgever kan ook via de Site op basis van de eigen keuze 1 of meer Studenten uitnodigen voor een sollicitatie voor een Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten. De Werkgever kan dit doen door de Studentprofielen en/of CVs van Studenten die op de Site aanwezig zijn te doorzoeken. De gegevens van Studenten worden geanonimiseerd weergegeven, hetgeen wil zeggen dat de Contactgegevens bij het doorzoeken niet beschikbaar zijn. Om een Student te kunnen Accepteren dient de Werkgever wel zijn Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachtenop de relevante Site te hebben aangemeld. Carrieremotor zendt op de ontvangst van de Acceptatie van de Werkgever een e-mailbericht aan de betreffende Student, met (de vindplaats van de) Bedrijfsprofiel en Stage/Vacaturegegevens.

Bij conflictsituaties tussen de Werkgever en Student, behoudt Carrieremotor zich het recht voor de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten op "niet beschikbaar" te plaatsen, dan wel de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten en/ of het Bedrijfsprofiel van de Werkgever uit haar bestanden te verwijderen.

6.3 Facturering bij zenden Contactgegevens in geval van Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten

De Werkgever kan zoeken in de carrieremotor studenten C.V.database (een werkgever zoekt een student) Na acceptatie van een Student en ontvangst van Contactgegevens van een Student is de werknemer het daarvoor overeengekomen tarief verschuldigd per Student. Carrieremotor zendt dan een factuur naar de Werkgever terzake van de verstrekking van de gegevens.

6.4. Active Search: zoekopdracht Carrieremotor voor Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten

Niet van toepassing!

6.5.

Carrieremotor en Werkgever kunnen overeenkomen, dat Carrieremotor ten behoeve van de Werkgever voor 1 of meer bepaalde Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten op verzoek van de Werkgever, actief op zoek gaat naar Studenten, die de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachtenkunnen vervullen (hierna: Active Search). Het op deze wijze zoeken van Studenten kan zowel telefonisch als elektronisch gebeuren.

Indien Carrieremotor 1 of meer Studenten aan de Werkgever voorstelt, is deze gehouden daarop te reageren (en al dan niet te Accepteren) op dezelfde wijze als beschreven onder art. 6.1.

Evenmin als bij de normale procedure voor het verkrijgen van Studenten voor Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten door middel van de Site, staat Carrieremotor er bij het uitvoeren van Active Search in voor de kwaliteit en/of betrouwbaarheid van de aangemelde Studenten. De overige in deze voorwaarden opgenomen disclaimers en aansprakelijkheidsbepalingen alsmede de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens onverminderd voor Active Search.

Artikel 7. Gebruik maken van de gegevens uitsluitend voor bepaald doel

Bij het gebruik maken van de gedeeltelijk geanonimiseerde CV-databases van Carrieremotor, alsmede van verkregen Contactgegevens, verplicht de Werkgever zich tot het beperken van het gebruik van de geraadpleegde en verkregen gegevens van Student(en) uitsluitend voor het vervullen van de betreffende via de Site aangemelde relevante Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten), tenzij de betreffende Student ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor ander gebruik. De geraadpleegde en verkregen gegevens van Studenten zijn vertrouwelijk en blijven eigendom van Carrieremotor. Het is de Werkgever verboden de gegevens op enigerlei wijze aan derden beschikbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is voor het hierboven beschreven doel.

Het is particulieren en organisaties die de gegevens voor andere doeleinden (willen) gebruiken dan voor het vervullen van via de Site aangemelde relevante Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachtens binnen de eigen organisatie en/of de organisatie van hun opdrachtgever, verboden gebruik te maken van de CV-database, haar zoekmogelijkheden en de mogelijkheden direct dan wel indirect in contact te treden met houders van de CV's.

Artikel 8. Uitvoering

8.1 Indien Carrieremotor niet als detacheerder/uitzendorganisatie optreedt

Carrieremotor is normaliter geen uitzendorganisatie. Werkgever en Carrieremotor kunnen terzake echter wel specifieke en uitdrukkelijke afspraken maken, zoals aangegeven in art. 8.2 hierna.

Indien er echter geen sprake is van een detacherings/uitzendrelatie waarbij Carrieremotor als detacheerder/uitzendorganisatie is betrokken, zijn Werkgever en Student, nadat een Match tot stand is gekomen en de Student een Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten bij de Werkgever zal gaan vervullen, volledig verantwoordelijk voor het maken van afspraken tussen de Werkgever en Student omtrent aanvang van het werk, de werkuitvoering, werktijden, beloning, en het contract tussen beide partijen. Indien de student voor de bij de Werkgever te verrichten werkzaamheden dient te beschikken over een diploma of ander bewijs van bevoegdheid is de Werkgever zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de de eventueel daaromtrent benodigde controles.

De Werkgever is zelf verantwoordelijk voor eventuele afdracht van sociale premies, het nakomen van zijn verplichtingen uit de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht, voor een veilige werkomgeving en voor het nakomen van alle andere wettelijke verplichtingen die op hem rusten uit hoofde van zijn (toekomstig) werkgeverschap jegens de Student.

Werkgever verplicht zich de beloning die de Student zal ontvangen voor uitvoering van de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachtenin overleg met de Student vast te stellen, met als uitgangspunt het door de Werkgever in de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachtengenoemde bedrag. De Werkgever verplicht zich voorts, indien voor de bedrijfstak van het bedrijf van de Werkgever een CAO geldt, de beloning van de Student te allen tijde in overeenstemming met deze CAO te laten zijn. Werkgever en Student zijn beiden gebonden aan de afspraken die zij met elkaar hebben gemaakt.

Indien de Student of de Werkgever, nadat de Match tot stand is gekomen, niet kan voldoen aan n of meerdere van de door hen gemaakte afspraken, dient de betreffende partij zijn wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Carrieremotor heeft daarin geen verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid.

Indien de Werkgever de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten, nadat de Werkgever terzake afspraken heeft gemaakt met de Student, toch niet wenst te laten vervullen dan wel niet door de betreffende Student wenst laten te vervullen, dient de Werkgever dat eveneens zelfstandig zo spoedig mogelijk te melden aan de Student. Ook dient de Werkgever Carrieremotor hier dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen, onder opgave van de reden. Deze opgave heeft echter geen enkele nadere verantwoordelijkheid danwel aansprakelijkheid van Carrieremotor ten gevolge.

8.2 Detacherings/uitzendrelatie met Carrieremotor op verzoek Werkgever

De Werkgever kan met Carrieremotor specifiek en uitdrukkelijk overeenkomen dat Carrieremotor als uitzendorganisatie of detacheerder optreedt voor de vervulling van een bepaalde Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten. De Student stemt doorgaans met uitzending/detachering in bij het solliciteren op een als zodanig aangeboden Vacature. Ook kan de Werkgever tijdens of na de Match aangeven aan de Student, dat hij de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachtenop detacherings/uitzendbasis wil laten vervullen. Hij dient daartoe dan op dat moment de instemming van de Student voor te verkrijgen en deze mee te delen aan Carrieremotor.

Indien Carrieremotor als uitzendorganisatie/detacheerder optreedt zal de Student dan in dienst van de betreffende derde-uitzendorganisatie de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachtenvervullen. Carrieremotor zal dan zorgdragen voor de Uitzendovereenkomst c.q. de Detacheringsovereenkomst met alle betrokkenen. Bij uitzending is op de werkzaamheden van de Student is de CAO voor uitzendkrachten van toepassing. Op Uitzendovereenkomsten/Detacheringsovereenkomsten met Carrieremotor zijn specifieke Algemene Voorwaarden van toepassing, die door Carrieremotor op verzoek aan de Werkgever worden toegezonden.

Artikel 9. Na de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten

Na beindiging van de tijdens de Match gemaakte afspraken tussen Werkgever en Student alsmede van de werkzaamheden in het kader van de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachtendoor de Student, staat het de Werkgever vrij nieuwe afspraken te maken met de Student zonder gehouden te zijn daartoe opnieuw gebruik te maken van de Site dan wel opnieuw een vergoeding aan Carrieremotor verschuldigt te zijn. Uitzondering hierop is slechts de situatie, waarin de Werkgever opnieuw een Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachtenop de Site zou plaatsen voor bemiddeling danwel een Student op basis van zijn Studentprofiel/CV via de Site zou uitnodigen voor contact. Hiervoor gelden dan dezelfde afspraken als voor een eerste bemiddelingsprocedure, zoals hierboven beschreven, voor Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten, ook indien de Match die daarop tot stand zou komen (al dan niet door toeval) met dezelfde Student zou plaatsvinden.

Artikel 10. Gebruik van de gegevens door Carrieremotor

De door de Werkgever via de Site ingevoerde gegevens kunnen door de Werkgever juist en up-to-date worden gehouden, via de persoonlijke pagina die de Werkgever bereikt door invoeren van de eigen gebruikersnaam en het eigen password.

Carrieremotor zal de door de Werkgever aangeleverde gegevens gebruiken ten behoeve van het leveren van Services via de Site dan wel anderszins. . Op de Site zullen de door de Werkgever ingegeven gegevens gedeeltelijk geanonimiseerd worden weergegeven, hetgeen wil zeggen, dat de Contactgegevens bij doorzoeken van de Studentprofiel- en CV-databases niet weergegeven worden. Indien de Werkgever aan Carrieremotor persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen deze behandeld worden op een wijze als aangegeven in onze Privacy Statement, dat beschikbaar is op de Site. Het Privacy Statement maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 12. Opdracht tot vinden van een kandidaat voor een Functie

Indien Carrieremotor en Werkgever aldus zijn overeengekomen, kan Carrieremotor als additionele dienst de Opdracht aanvaarden van de wederpartij om n of meerdere Studenten te werven en selecteren voor een beschikbare Functie. Carrieremotor verplicht zich bij de uitvoering van de Opdracht zo veel als mogelijk rekening te houden met de eisen die aan de Functie en door de Werkgever worden gesteld aan (potentiele) kandidaten.

Carrieremotor brengt aan de Werkgever terzake van de Opdracht een tarief in rekening zoals weergegeven op de Site dan wel zoals door partijen nader specifiek en uitdrukkelijk overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst. Carrieremotor factureert bij het bereiken van een Match tussen kandidaat en Werkgever.

Indien Carrieremotor er binnen een periode van drie maanden na aanvang van de Opdracht niet in slaagt een geschikte kandidaat voor de Functie te vinden, brengt zij de Werkgever terzake van de Opdracht geen kosten in rekening.

Indien de Werkgever binnen de termijn van drie maanden na aanvang van de Opdracht deze afbreekt, brengt Carrieremotor een tarief in rekening zoals weergegeven op de Site dan wel zoals door partijen uitdrukkelijk nader overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.

De in deze voorwaarden opgenomen disclaimers en aansprakelijkheidsbepalingen alsmede de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden gelden onverminderd voor het uitvoeren van deze Opdrachten.

Artikel 13. Plaatsing van Functies op de Site door de Werkgever

Slechts indien aldus uitdrukkelijk is overeengekomen met Carrieremotor kan de Werkgever naast Vacatures eveneens Functies plaatsen op De Werkgever dient Carrieremotor v r plaatsing op de hoogte te stellen van de inhoud van de Functie zoals de Werkgever deze op de Site wenst te zetten. Carrieremotor behoudt zich het recht voor de Functieplaatsing zonder opgaaf van redenen te weigeren. Voor het plaatsen van een Functie geldt een apart tarief, als weergegeven op de Site dan wel zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen. Voor Functieplaatsing gelden de in deze Voorwaarden opgenomen bepalingen inzake Vacatureplaatsing op gelijke wijze.

Artikel 14. Adverteren op de Site

Carrieremotor biedt de mogelijkheid tot verschillende vormen van adverteren via de Site, waaronder bedrijfspresentaties; banners en advertenties in haar nieuwsbrieven. De vorm, tijd en plaatsing van individuele advertenties worden tussen de betreffende adverteerder en Carrieremotor in onderling overleg bepaald. De tarieven welke Carrieremotor in rekening brengt voor adverteren zijn weergegeven op de Site dan wel dienen door partijen nader overeen te worden gekomen bij het aangaan van een overeenkomst.

Carrieremotor behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen en per direct een banner, bedrijfspresentatie dan wel andere vormen en/of inhoud van adverteren te weigeren. Voorts behoudt Carrieremotor zich het recht voor per direct een banner, bedrijfspresentatie dan wel andere vormen en/of inhoud van adverteren te beindigen en/of te verwijderen indien de adverterntie dan wel de daarin opgenomen gegevens redelijkerwijze als inbreukmakend, illegaal, onethisch of aanstootgevend kunnen worden aangemerkt. Voorts behoudt Carrieremotor zich in dat geval het recht voor de overeenkomst met de adverteerder per direct en zonder nadere ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit recht laat de eventuele andere rechten van Carrieremotor onverlet.

Artikel 15. Ongeautoriseerd gebruik van Services en de Site

Werkgever onthoudt zich van het ongeautoriseerd (laten) gebruiken van de Site en/of de Services . Meer specifiek betekent dit:

dat Werkgever geen informatie op de Site zal achterlaten die in strijd is met de wet, de goede zeden en de maatschappelijke zorgvuldigheid;

? dat Werkgever geen gegevens omtrent zichzelf en/of de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten /Functie verstrekt die niet juist zijn;

dat Werkgever geen informatie op de Site achterlaat die inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van derden;

dat Werkgever de Site niet gebruikt om virussen te verspreiden of te laten verspreiden;

dat Werkgever de Site niet zodanig gebruikt, dat het gebruik ervan voor derden wordt verstoord;

dat Werkgever zich onthoudt van het hacken en/of het zich op enige andere wijze van ongeautoriseerde toegang verschaffen tot (en/of manipuleren van) databases van Carrieremotor, gegevens van anderen en/of door middel van de Site tot andere computers en netwerken gekoppeld aan het Internet;

dat Werkgever zijn/haar Toegangsgegevens zorgvuldig geheim houdt en niet aan anderen verstrekt, opdat derden zich geen toegang kunnen verschaffen, en eventueel n van bovenstaande gedragingen zouden kunnen uitvoeren.

Indien de Werkgever handelt in strijd met het bovenstaande, behoudt Carrieremotor zich het recht voor de overeenkomst met de Werkgever per direct en zonder nadere ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de Werkgever de toegang tot de Services en de Site te blokkeren. Dit recht laat onze eventuele andere rechten onverlet.

Artikel 16. Elektronisch dataverkeer

Partijen komen overeen dat via Elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn en dat via elektronisch dataverkeer verzonden informatie in een eventuele gerechtelijke procedure dwingende bewijskracht hebben terzake van de tussen partijen bestaande afspraken, tot op tegenbewijs door de partij, die zich erop beroept dat het bewijs niet betrouwbaar is.

Partijen komen overeen dat in geval van een conflict tussen de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van een door de wederpartij van Carrieremotor verzonden elektronisch bericht of van door hem via de Site(s) ingegeven of achtergelaten informatie en de inhoud, vorm of verzend/ontvangsttijdstip van het door Carrieremotor ontvangen bericht of van via de Site(s) ontvangen informatie, het bericht of de informatie, al dan niet in combinatie met eventuele daarmee samenhangende relevante informatie zoals vastgelegd in de administratie en/of de elektronisch databases van Carrieremotor als dwingend bewijs gelden in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs van de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is. .

Artikel 17. Aansprakelijkheid en disclaimer

Indien de wederpartij van Carrieremotor n of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt jegens Carrieremotor is de wederpartij jegens Carrieremotor verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is. Deze bepaling laat onverlet het recht van Carrieremotor eventuele andere vorderingen tegen de wederpartij in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding (terzake waarvan eveneens geen nadere ingebrekestelling, noch enige rechterlijke tussenkomst vereist is).

Carrieremotor is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Werkgever terzake van het afzien van een gemaakte Match door een Student/kandidaat en/of het niet of niet volledig nakomen door een Student/kandidaat van een Match en/of van gemaakte afspraken tussen Student/kandidaat en Werkgever . Carrieremotor heeft geen aansprakelijkheid terzake van de uitvoering van werkzaamheden door een eventuele derde-uitzendorganisatie. De Werkgever zal Carrieremotor vrijwaren voor eventuele claims van derden terzake van het niet of niet naar behoren uitvoeren van werkzaamheden door een derde-uitzendorganisatie. De Werkgever (of de derde-uitzendorganisatie, indien toepasselijk) is verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen die op hem (haar) rusten uit hoofde van het werkgeverschap, Carrieremotor heeft daarin geen verantwoordelijkheid, noch enige aansprakelijkheid, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat Carrieremotor als uitzendorganisatie/detacheerder zal optreden. In het laatste geval gelden aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in de voorwaarden van Carrieremotor voor Uitzendovereenkomsten/Detacheringsovereenkomsten.

Carrieremotor heeft geen verantwoordelijkheid en sluit alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van de inhoud, juistheid, rechtmatigheid, volledigheid of tijdigheid van Bedrijfsprofielen, Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten /Functies, CV's, banners, links, of enige andere door Studenten/kandidaten of Werkgever of overige wederpartijen van Carrieremotor op de Site geplaatste of via de Site verstrekte informatie, alsmede ten aanzien van de identiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van Studenten, Werkgevers en overige wederpartijen van Carrieremotor die zich via de Site en/of de Services profileren. Carrieremotor is niet aansprakelijk voor schade die de Werkgever of een derde lijdt als gevolg van het feit dat de Student niet beschikt over een vereist diploma of ander bewijs van bevoegdheid.

Carrieremotor is niet aansprakelijk indien misbruik wordt gemaakt van het persoonlijke password voor het bijhouden van de eigen gegevens op de Site en voor toegang tot de Site en de Services . De Werkgever dient Carrieremotor te vrijwaren tegen eventuele aansprakelijkstellingen door derden in verband met onrechtmatige toegang tot de Site en/of (via de Site) tot andere Site, met gebruikmaking van het eigen gebruiksnummer en password.

Carrieremotor is niet verantwoordelijk voor het aantal sollicitaties dan wel de daarbij horende afhandelingen. Carrieremotor is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van een kandidaat/Student door een Werkgever, of andersom ten gevolge van een onjuiste selectie van een Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten /Functie/Werkgever door een Student. Carrieremotor is niet gehouden tot noch aansprakelijk voor het aanleveren van een vervangende Student/kandidaat aan een Werkgever, indien een Student en/of een derde/uitzendorganisatie zijn/haar taak niet of onvoldoende vervult of zich niet of onvoldoende aan de met de Werkgever (en/of de derde-uitzendorganisatie) gemaakte afspraken houdt, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat Carrieremotor als uitzendorganisatie/detacheerder zal optreden. In het laatste geval gelden aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in de voorwaarden van Carrieremotor voor Uitzendovereenkomsten/Detacheringsovereenkomsten.

Carrieremotor is niet aansprakelijk indien zij (al dan niet op grond van onjuiste informatie) besluit om een Bedrijfsprofiel en/of Vacature(s)/Bijbanen/Stages/ Afstudeeropdrachten /Functie te weigeren of te verwijderen of om deze op "niet beschikbaar" te plaatsen, noch indien wij de Werkgever de toegang blokkeren tot de Site op basis van het in deze Voorwaarden gestelde omtrent ongeautoriseerd gebruik.

Indien een Student/kandidaat een beloning of kostenvergoeding heeft ontvangen van de Werkgever, die lager is dan de beloning en/of kostenvergoeding waar hij recht op heeft op grond van een CAO of andere verplichting dan wel gemaakte afspraken, is de Werkgever aansprakelijk voor, en zal hij Carrieremotor vrijwaren tegen, alle eventuele schades en kosten die Carrieremotor hierdoor lijdt.

De Werkgever is aansprakelijk voor, en vrijwaart Carrieremotor tegen, alle eventuele schaden en kosten - waaronder fiscale schade en kosten - die Carrieremotor lijdt als gevolg van het feit dat de Werkgever haar verplichtingen (wettelijke en anderzins) uit hoofde haar werkgeverschap in verband met de Vacature(s)/Bijbanen/Stages/ Afstudeeropdrachten - of Functievervulling door de Student/kandidaat niet is nagekomen.

Carrieremotor besteedt grote zorg aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en andere gegevens, op de wijze zoals weergegeven in het Privacy-Statement op onze Site en in overeenstemming met geldende Nederlandse privacywetgeving. Voor het onjuist of onrechtmatig gebruik door derden, die gegevens via de Site inzien of rechtmatig gegevens van Carrieremotor ontvangen, kan Carrieremotor niet instaan. Daarvoor sluiten wij onze aansprakelijkheid geheel uit, voor zover toelaatbaar conform geldende (privacy)wetgeving. De wederpartij van Carrieremotor vrijwaart Carrieremotor voor alle kosten en schaden (inclusief claims van derden) terzake van het onuist of onrechtmatig gebruik van (persoons)gegevens door de wederpartij, dan wel door derden die deze gegevens via de wederpartij hebben verkregen.

Carrieremotor is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van buitengebruikstelling of storing van de Site of faciliteiten van een internetprovider(s) en/of telecommunicatie-aanbieder(s).

Carrieremotor is niet aansprakelijk voor het weigeren van een banner, bedrijfspresentatie of andere vormen van adverteren via Carrieremotor, noch voor het verwijderen of beindigen van advertenties en andere adverteervormen via de Site of Services. De wederpartij dient Carrieremotor volledig te vrijwaren tegen alle schaden en kosten, inclusief claims van derden, op grond van het feit dat via Carrieremotor geplaatste, verspreide of geuite advertenties en andere adverteervormen als inbreukmakend, illegaal, onethisch of aanstootgevend kunnen worden aangemerkt.

Bij het uitvoeren van een Opdracht voor de werving en selectie van kandidaten voor een Functie is Carrieremotor niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij of een derde lijdt als gevolg van het feit dat de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de gestelde eisen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Carrieremotor.

Indien in een gerechtelijke procedure mocht worden vastgesteld, dat wij toch aansprakelijkheid dienen te dragen, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade terzake van het schadegeval, met een maximum van

Euro 350,- per schadegeval, of in geval van een Opdracht tot werving en selectie van een kandidaat voor een Functie, een maximum van 40% van het tarief dat op de betreffende Opdracht door Carrieremotor gefactureerd kon worden.

Onverminderd enige andere bepaling omtrent tijdige reclamering, vervalt elk eventueel recht op schadevergoeding door Carrieremotor, indien de wederpartij van Carrieremotor niet tijdig, binnen drie maanden na het ontstaan van de schade danwel het bekend worden (of redelijkerwijze bekend kunnen zijn) van de schade ten gevolge van een schadeveroorzakend voorval, een schriftelijke en gemotiveerde klacht terzake heeft ingediend bij Carrieremotor, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op de wederpartij.

Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden slechts, voorzover er geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Carrieremotor en/of haar leidinggevend personeel, danwel in de gevallen waarin uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet mogelijk is op grond van een wettelijke bepaling.

Artikel 18. Tarieven en betaling

18.1 Tarieven

Voor het plaatsen van een Bedrijfsprofiel op de Site(s) dan wel (Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten per Site is het bedrijf geen vergoeding verschuldigd aan Carrieremotor.

Voor de overige Services zoals beschreven in deze Voorwaarden is de Werkgever een tarief verschuldigd zoals weergegeven op de Site, dan wel zoals specifiek en uitdrukkelijk overeengekomen met Carrieremotor.

De kosten van een eventueel in te schakelen derde-uitzendorganisatie dienen door de Werkgever met de derde-uitzendorganisatie te worden afgestemd en rechtstreeks aan deze te worden voldaan.

18.2 Betaling

De Werkgever is te allen tijde gehouden alle door Carrieremotor ingediende facturen te voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle vermelde dan wel overeengekomen tarieven zijn in Nederlandse guldens dan wel in Euros aangegeven, en zijn steeds exclusief BTW en exclusief eventuele belastingen en/of heffingen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen). Carrieremotor behoudt zich het recht voor tarieven regelmatig te herzien. Het verschuldigde bedrag dient door de Werkgever te worden overgemaakt op ? t.n.v. Carrieremotor. onder vermelding van het factuurnummer.

Uitsluitend betalingen aan Carrieremotor zelf werken bevrijdend. Betalingen van aan Carrieremotor verschuldigde bedragen aan Studenten of anderen of het verstrekken van voorschotten terzake aan Studenten of anderen zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door Carrieremotor en de Werkgever bij het aangaan van de overeenkomst.

Indien een factuur van Carrieremotor niet binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum is betaald, is de Werkgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

De in het bezit van Carrieremotor zijnde doordruk of kopie van de door Carrieremotor verzonden factuur (inclusief een eventueel elektronische kopie van een -al dan niet elektronisch verzonden- factuur) geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, dienen reclames omtrent enige factuur binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Carrieremotor te zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de Werkgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Werkgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

Alle kosten van inning bij niet-tijdige betaling, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie ook verleend - komen geheel voor rekening van de Werkgever. Deze kosten kunnen, zodra ten gevolge van het verzuim van de Werkgever tijdig te betalen rechtsbijstand door Carrieremotor is ingeroepen respectievelijk de vordering door Carrieremotor ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht aan de Werkgever.

Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, merkenrechten, handelsnamen, databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op software, de Site, de diensten van Carrieremotor, de informatie op de Site (met uitzondering van het eventuele auteursrecht op de inhoud van het eigen Bedrijfsprofiel en de eigen Vacature(s)/Bijbanen/Stages/Afstudeeropdrachten alsmede van logo's, merken en andere informatie weergegeven op de Site, waarvoor de Werkgever Carrieremotor bij deze een voortdurend, niet-exclusief gebruiksrecht verstrekt) komen uitsluitend toe aan Carrieremotor en/of haar licentiegevers.

Artikel 20. Strekking voorwaarden

Indien n of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

Artikel 21. Duur van de overeenkomst, aanpassing

Overeenkomsten met Carrieremotor worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging is te allen tijde mogelijk, zowel voor Werkgever als voor Carrieremotor, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Eventuele reeds aan Carrieremotor verschuldigde en/of door Carrieremotor gefactureerde vergoedingen blijven verschuldigd en worden direct opeisbaar. Bij beindiging van de overeenkomst zal de toegang tot de Site via de Toegangsgegevens worden opgeheven.

Carrieremotor is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Site of via e-mail, minimaal 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden. Indien de Werkgever het niet eens is met de wijzigingen, is de Werkgever gerechtigd binnen deze 30 dagen dat aan Carrieremotor te laten weten (door middel van e-mail of schriftelijk), in welk geval de Werkgever het recht heeft de overeenkomst met Carrieremotor per direct op te zeggen. Eventuele reeds aan Carrieremotor verschuldigde en/of door Carrieremotor gefactureerde vergoedingen blijven verschuldigd en worden direct opeisbaar.

Artikel 22. Recht en Forumkeuze

Overeenkomsten met Carrieremotor worden beheerst door Nederlands recht.

Mochten er uit of samenhangend met de overeenkomst met Carrieremotor voor het gebruik van de diensten van Carrieremotor en de Site geschillen voortkomen, dan zullen partijen in eerste instantie onderling overleggen alvorens eventueel derden in te schakelen. In tweede aanleg worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Amsterdam. Deze regeling laat overigens onverlet het recht van iedere partij om een beslissing te vragen in Kort Geding in geval van een spoedeisend belang.


 Wijzigen van uw persoonlijke gegevens
Tarieven voor bedrijven
 
© MKB carrieremotor 2001 | disclaimer